Torpa kyrkas memorialbok

Torpa kyrkas memorialbok har en unik och lång historia. I den har förts anteckningar periodvis under drygt 300 år, från 1699 till nutid. Den förste som skrivit är Johan Ekendahl, prästen som invigde kyrkan, och den senaste bokens nuvarande ägare. Eftersom man antagit att boken kunde innehålla uppgifter av intresse för släktforskare har Kinds Forskarklubb gjort flera försök att fotografera av den, men det var först hösten 2010 som föreningen genom Ingvar Hallqvist och Sven Persson äntligen lyckades fotografera boken med en kvalitet som gick att läsa.
Kinds Forskarklubb vill rikta ett stort tack till Pehr
Zethelius för tillstånd att fotografera familjens släktklenod.
Texten har lästs och bearbetats av Ulla Hökås med hjälp av Tomas G H Johansson och
Hans Josefsson. För layout svarar Peter Hansson. Eftersom anteckningarna från mitten av 1800-talet och framåt handlar om tilldragelser inom ägarfamiljen tillämpar vi 70 års sekretess vad gäller personuppgifter. Avskriften slutar därför 1940.
Då memorialboken tillkommit under så lång tid, under medverkan av många olika
skribenter, är texten inte enhetlig vare sig beträffande stavning, böjning eller interpunktion. Dock kan man se att den äldre texten påverkat nutida skribenters sätt att uttrycka sig. Förkortningar förekommer ofta, särskilt bland 1700-talets präster som förkortar herrskapets långa titlar och beteckningar på kyrkliga högtider, vilket kan försvåra läsningen. Vi har därför valt att skriva ut i stort sett alla förkortningar. De bokstäver som tillfogats är kursiverade. Stavning och interpunktion följer nutida regler medan ordens gamla böjningsformer har behållits. Vi har velat få till en text som är lättläst men som ändå påminner om originalet. Stavning av personnamn följer originalet. Det innebär troligen att samma person kan få sitt namn stavat på olika sätt. Skribenterna är inte konsekventa. Vad beträffar ortnamn har vi däremot normaliserat stavningen i några fall för att underlätta för läsare utan lokalkännedom. Så har t.ex. Håcksnäs ersatts med det nu för tiden mer kända formen Hofsnäs.
Vi har följt kronologin i originalet dvs. texten är inte kronologisk för man har skrivit
ungefär som i en poesibok, där man hittat ett tomt blad. Originalet har ingen sidnumrering.
Avskriften följer raderna och siduppdelningen. Däremot finns det gott om oskrivna blad
som inte har fotograferats för de är så många. Originalet innehåller tillräckligt med blanka blad för att räcka för anteckningar om familjen i ytterligare generationer.

Förklaringar:
Frågetecken inom parentes betyder att ordet inte har gått att tyda. (?)
Ord inom parentes med frågetecken betyder att tolkningen är osäker. (Lillia?)
Kursiv text inom parentes är en förklaring. (dominica = söndag)
Ord inom hakparentes har lagts till för att förtydliga innehållet. Johan Holm gjorde
[bilden]

Oktober 2012
För Kinds Forskarklubb / Ulla Hökås

 

Agnus occisus ab Origine Mundi

(Lammet som slaktats sedan världens begynnelse)

 

Torpa Kyrkobok

Anno 1699

 

J. Holm fecit

(J. Holm gjorde [bilden])

 

In gloriam domini hunc librum consecrat Stenbock
Gustavus Otto Magni Ottonis nepos.

(Till Herrens ära överlämnar Gustav Otto Stenbock,
den store Ottos sonson/släkting, denna bok.)

Torpa

Hovkyrkas Memorial Bok,
varuti antecknat finnes:

När kyrkan begyntes, och igenom
vilka ämbetsmän hon är inrättad,
när hon helgades med första gudstjänst,
huru många gudstjänster däruti på det
och det året hållne äro.
Vilka barnadop där äro förrättade
och huru ofta Herrans högvördiga nattvard
är där utdelad vorden. Samt
vilka och huru många brudfolk
där äro sammanvigde.
Item hovpenningar uppskrivne

(item = likaså)

(Texten ofullständig)
… altartavlan, funten, undantagne
de sex stycken, som förr voro infästade
i en vagga, och skölden
på grevinnestolen, samt de 4 knapparna
på grevliga stolarna.


Av målaregesällen Herman N. är
all stoffering och förgyllning, såsom
den befinnes till Pålsmässotiden1700
förrättad, dock så att signor Johan Holm
med skrifterne varit hans handledare.

 

Kyrkans invigsel

Alla helgonadag eller den 1 november
anno 1699 helgades det inrättade rummet
till en kyrka eller Herrans Guds
hus genom första gudstjänst och predikan,
som (
hölls) hållen vart för en
så mäkta folkrik, som hög och förnäm
församling av höggrevl
iga
hovets predikant J. Ekendahl.

 

Gudstjänsternas antal

Under höggrevliga hovets stillavarande
på Torpa, äro ifrån ovannämnde alla
helgonadag 1699 till den tredje
söndagen efter trettondedagen 1700 inklusive,
gudstjänster hållne i nya kyrkan
på alla predikdagar, undantagne Andersmässodagen,
Thomasmässodagen
och annandag jul, men på första
juldagen höllos två predikningar,
ottesång och högmässa, gör tillhopa
nitton gudstjänster.

1703 hölls gudstjänsten på efterfölja
nde
söndagar av efterföljande
gudsords tjänare, uti Torpa kyrka:
d
en 23 augusti som var den 13 trinitatis av herr Bryngel
d
en 14 trinitatis av herr Bryngel, den 15 trinitatis av

(13 trinitatis osv. = 13 söndagen efter trefaldighet osv.)

 

   
Det kommer mer = ca.94 sidor  
Index Copyright © Kinds Forskarklubb 2012 Email