kindsgräns_fs.jpg (78122 byte) kindsgräns_bs.jpg (76198 byte)

Gamla gränsmärken runt Kinds härad

Boken Gamla gränsmärken runt Kinds härad närmar sig sin fullbordan. Författare är Rune Holmberg, Tranemo, och utgivare är Kinds forskarklubb. Rune Holmberg är medlem i forskarklubben och ledamot i valberedningen. Före pensioneringen var han elverkschef i Tranemo. Ett starkt intresse för historia, idéhistoria och forntida teknik ledde till att Rune blev en av initiativtagarna till försöken med medeltida järnframställning i Tranemo. Den som besöker Tranemo hembygdsförenings experimentplats för järnframställning vid Algutstorpasjön kan träffa på honom bland de smutsiga män i slokhatt som ägnar sig åt att framställa järn på gammalt vis. Som bevis på att han lyckats äger Rune en kniv smidd av eget järn. Rune är också mycket intresserad av kartor.

Idén att undersöka häradets gränsmärken fick Rune när han på 1980-talet i en tidskrift träffade på Arvid Knutssons gränslista, som troligen tillkommit ca 1475. Arvid Knutsson var ägare till Torpa och farfar till Gustav Olofsson Stenbock. Den fantasieggande texten ledde till att Rune började forska kring de gamla gränsmärkena, men det var först som pensionär han kunde ägna mer tid åt detta intresse. När styrelsen för forskarklubben fick syn på den pärm med material om gränsmärken som Rune placerat på Tranemo bibliotek för en intresserad allmänhet att ta del av, dök tanken upp att ge ut materialet i bokform.

Rune har studerat gamla kartor och handlingar och sedan farit runt i häradet och letat upp de platser där gränsmärken borde finnas. Ofta har han haft hjälp av personer på orten med god lokalkännedom.

Största delen av boken består av beskrivningar av gränsmärken runt häradet med början vid Såken i Hillared. Kartor med gränsmärkena inprickade underlättar för den som med boken i hand vill ut och på plats undersöka hur de olika typerna av gränsmarkeringar ser ut. Boken rymmer också mycket kulturhistoria, inte minst kring lantmäteri. Redan de gamla romarna hade duktiga lantmätare.

Den romerske guden Terminus var gränsernas beskyddare. Denne gudom verkar ha varit känd även i Kinds härad. Så här skriver Rune Holmberg angående gränsmärket Lilla Björnö:

"Lilla Björnö är en fastmarksholme i Komosse belägen vid nordöstra stranden av Björnsjön. Sjön ligger 334,7 m.ö.h. och är Västergötlands näst högst belägna sjö. På Lilla Björnö står ett välbevarat femstenarör med en 1 ¾ aln hög hjärtsten, som gränsmärke mellan Kinds och Redvägs härader i Västergötland samt Mo härad i Småland. Här möts socknarna Grönahög, Ölsremma, Strängsered och Mulseryd.

 

Femstenarör på lilla Björnö i Komosse
 

Råmärket kallas Stenkarl på tre 1600-talskartor. Förr var det vanligt att gränsmärken begåvades med mansnamn. På 1642 års karta över Redvägs härad kan man läsa: "I Stenkar[l] Möter Moo och Kinds Härader." En tecknad symbol i gränspunkten har formen av en påle med ett människohuvud, omgiven av två mindre trekantiga markeringar. Möjligen en symbol för en hjärtsten med två utliggarstenar där hjärtstenen torde föreställa Terminus, gränsers och ägoskillnaders gud och beskyddare. Terminus brukar avbildas som en upprest pelare ibland försedd med människohuvud men alltid utan armar och ben, ett bevis på att han inte bör flytta sig. Björnsjön har en speciell egenskap. P.g.a. de förhärskande sydvästliga vindarna vandrar sjön i den mjuka mossmarken mot nordost under den isfria perioden av året.

En jämförelse av kartor från år 1850 med nutida visar att sjön har flyttat sig ca 20 m.

Lantmätare Jonas Alvin anger i sin beskrivning över Mo samt N:a och S:a Wedbo härader 1857 att Komosse företer den mest rysliga anblick av jordytor, som en missvårdad natur kan frambringa; dess yta är överallt tätt späckad med vattenstånd eller små gölar, dels mångvinkliga, dels liknande breda vattenfyllda diken, längre eller kortare, räta eller krokiga. Förf. har själv med en förfärad blick överskådat detta hemska vidsträckta fält och tyckt sig stå vid en gränslös öken emedan mossens kullighet hindrar betraktaren från att se landet på andra sidan."

Boken kommer också att innehålla personalia över lantmätare som haft förrättningar utmed gränsen, foton, teckningar samt register över alla gränsmärken.

Omslaget har tecknats av Gösta Hallqvist, Ölsremma.

Pris. 100 kr

 

 

Index Copyright © Kinds Forskarklubb 2010 Email
2010-10-03